Talata tungkol sa aking a kaibigan

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Aralin 1: Kahalagahan ng Pag-eentreprenur Batayang Mensahe:

Talata tungkol sa aking a kaibigan

Ang Tanda Kabanata 6 ng aklat na si Jehova Mismo ay Naging Hari o mas kilala bilang J ehovah Himself has Become Kingika-2 edisyon Kapag napapaharap sa mga katotohanang naitanghal na may kinalaman sa kamalian ng doktrina ng presensiya ngmaraming mga Saksi ni Jehova ang maaaring maudyukang mangatuwiran nang katulad nito: Ang pangunahing katangian ng tanda ay napakasimple, gaya nga ng sinabi ni Jesus: Ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng mga hapdi ng kabagabagan.

Subalit, ang giyera ba ng ay tumutupad sa hula ni Jesus sa isang paraan na hindi magagawa ng iba pang giyera? Posible kaya na magkaroon ng isa pang giyera sa hinaharap, isa na higit pang mapangwasak kaysa sa dalawang giyera ng ika siglo at na kung sasabayan ng iba pang mga nabanggit na mga kalamidad, ay magsisilbi bilang ang tunay na tanda ng pagbabalik ni Kristo?

Search This Blog

Ayon sa Watchtower ang sagot ay hindi. Ang pangangatuwiran sa likod nito ay dahil sa palagay na dahil marami nang mga bansa ang mayroon nang nuckear na mga sandata at iba pang mga malulupit na sandata para sa lansakang pagpatay weapons of mass destructionanumang giyera sa hinaharap ay magiging labis na mapaminsala anupat ang sangkatuhan ay hindi na maari pang mabuhay.

At yamang sinisiguro sa atin ng Bibliya na ang lupa ay hindi masisira at na ang mga tao ay mabubuhay sa daigdig magpakailanman, sa kadahilanang ito ang isa pang pandaigdig na digmaan ay itnuturing na imposible.

Ngunit ano ang mangyayari ngayon kung kailangang maghintay hanggang sa magsiklab ang isa pang pandaigdig na digmaan bago natin masabing natupad ang tanda?

Marikina Contact Numbers - Marikina Life

Halos walang maliligtas sa digmaang iyon, kung mayroon man. Walang iba na may gayunding bakas ng daliri kundi ang may-ari.

Gayon din, ang mga pangyayaring nagsimula noong ay hindi uulitin sa isang lahi sa hinaharap. Maari ba talagang makatiyak na ang tanda ng presensiya ni Kristo ay hindi maaaring mahayag sa isang lalung nakakukumbinsing paraan sa hinaharap? Ang katanungang iyan ay lalung naaakma dahil sa katotohanang itinuturo rin ng Watchtower na ang mga hula ay hindi maaaring maunawaan bago ang mga ito ay matupad.

Sa isang di-tuwirang paraan, sinasalungat ng Watchtower ang sarili nitong pangangatuwiran. Sa isang banda, ang mga Saksi ni Jehova ay sinabihan na ang parisan na naganap noong ay hindi na maaring maulit pa sa anumang henerasyon sa hinaharap; subalit inaamin rin ng Watchtower na ang mga hula ay hindi maaaring maunawaan bago ang mga ito ay maganap.

Kaya nga kung ang mga hula ay hindi maaaring maunawaan nang detalyado nang patiuna, papaanong may katiyakang masasabi na ang mga kaganapan sa hinaharap ay hindi makahihigit sa lawak at antas ng mga inihulang kaganapan na ngayon ay iniuugnay sa ?

Ayon mismo sa sariling mga sulat ng Watchtower, kailangan muna nating maghintay at magmasid kung ano ang magaganap sa hinaharap bago natin may katiyakang malaman kung ang mga hula ba ay natupad o hindi. Subalit, ang gayong uri nga ng kalagayan ang mismong tinutukoy ni Jesus nang sinabi niya na ang kapighatian ay magigi nalamang ganoon kalubha anupat malibang makialam si Jehova upang paiikliin iyon ay walang laman ang matitira.

Maliwanag, walang anumang pumipigil sa mga bansa sa pakikilahok sa isa pang digmaang pandaigdig- kahit pa sa isa na maraming ulit na mas mapaminsala kaysa sa anumang naunang mga giyera. Walang alinlangan namang maging ang limitadong nuklear na pakikipagpalitan ay magmamaliit sa sakuna na kinilala bilang ang Digmaang Pandaigdig I.

Binabangggit ang nakatatakot na mga armas na ginamit noong Digmaang Pandaigdig I, ang Watchtower ay sumulat noon lamang Oktubre 1, Mula sa langit, mga eruplano at bombardero ang nagpaulan ng mga bomba at mga bala.

Isa pa, ang mga sinaunang eroplanong iyon ay hindi man lamang pinuntirya ang mga papolasyong sibilyan ni may kakayahan man silang gawin ito; samantala, kahit na isa lamang makabago at sopistikadong eroplanong pandigma ngayon ay mayroong lakas na hihigit sa lahat ng mga sandata at kasangkapang pandigma na ginamit sa parehong giyera!

Subalit pamula noongtahimik na binago ng Watchtower ang kanilang pagpapakahulugan sa katangiang ito ng tanda may kinalaman sa panlulupaypay ng mga tao sa takot upang kanila itong maikapit sa hinaharap.

Sa Aking Mga Kabata - Wikipedia

Kaya nga hindi na itinuturing ng mga Saksi ni Jehova ang pangkaraniwang pagkabalisa na nararamdaman ng mga tao bilang bahagi ng tanda ng pagkanaririto ni Kristo. Subalit, iyan ay naghaharap sa Watchtower ng isa nanamang suliranin sa pagpapakahulugan.

Iyan ay sapagkat ayon sa hula ni Jesus, ang nakatatakot na tanawin mula sa langit at ang panlulupaypay ng mga tao sa takot ay resulta ng pagtindig ng bansa laban sa bansa sa digmaan.

Ayon kay Jesus, ang mga digmaan at ulat ng digmaan ay magdudulot ng matinding takot. Kaya nga pinayuhan ni Jesus ang mga alagad niya na huwag magpadaig sa takot na sinasabi: Sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangang maganap, ngunit hindi pa ang wakas.

Isang bagay ang tiyak: Maging ang pagsabog ng kahit na isa man lamang na nuklear na sandata ay magdudulot ng napakatinding pagkatakot sa sangkatauhan gaya ng hindi pa naransanan sa buong kasaysayan ng tao.Tuesday, December 22, REFUTATION ON THE FOOLISHNESS OF CHRISTIANACCUSER: We really don't know if this guy is in the right manner to THINK.

neither, we know, if. Narito ang isang istorya tungkol sa aking kaklase sa Graduate School sa UST.

Total Pageviews

Ang sumulat ng talata sa itaas ay si Anthony P. Castle. Sinasabi sa itaas na ang unang bumati ay may grasya. Dadalawin nila ang kanilang kaibigan sa haiskul na nagtangkang magpakamatay, si Beth. Apr 27,  · Category: School Uploadables. Literature. Filipino. English. Yari sa semento ang aking balat.

Tatawa ako kapag kasama ko ang aking mga kaibigan. Masaya ako sa mga karanasang dumadaan sa buhay ko ngunit kapag matutulog na ako, pinag-iisipan ko ang mga suliraning ito.

ang sanaysay na ito ay tungkol sa lunas sa problemang pinag. “Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa: Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil, at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.” Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya.

Kurt Christian B Tubera Poems. Tungkol sa pagsulat ng talata. Nagmuka akong walang utak na sanga Ito’y tapos mo nang mabasa.

Talata tungkol sa aking a kaibigan

Continue reading Kuwit, Kurt Christian B Tubera Aug 13 Kuwit, Ang ibon na lumilipad ng mataas Hindi ko kayang mawala ka sa aking buhay. Naibabahagi sa Pagsulat ng talata tungkol sa mga karapatang dapat tamasahin ng isang bata. pamamagitan ng kwento ang 30 K to 12 (Edukasyon sa Pagpapakatao) – August pagkakaroon ng pagmamalaki ang urin (obedience) 1.

Pagsasadula ng mga paraan ng paggalang sa kapwa bata at pamunuan ng paaralan 3.

Talata tungkol sa aking a kaibigan

3.

Catholic Kath'Holes - [DOC Document]